جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب پشت در لغت نامه دهخدا

آب پشت

[بِ پُ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) نطفه. مني. آب مردي :
آب رخ زآب پشت بگريزد
کآب پشت آب رويها ريزد.سنائي.

کلمات مشابه