جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرباس در لغت نامه دهخدا

آرباس

(اِخ) آرباسِس. نام مردي اساطيري، فرمانرواي مدي از طرف سارداناپال و گويند او با همراهي بلزيس حکمران بابل پادشاه آشور را برانداخت و خود را پادشاه مدي ناميد.

کلمات مشابه