جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرئوپاژ در لغت نامه دهخدا

آرئوپاژ

[رِ ءُ] (اِخ)(1) رجوع به اَريوس باغوس شود.
(1) - Areopage.

کلمات مشابه