جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب پاشی در لغت نامه دهخدا

آب پاشی

(حامص مرکب) عمل آب پاشيدن بر گل و جز آن.

کلمات مشابه