جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامش خواه در لغت نامه دهخدا

آرامش خواه

[مِ خوا / خا] (نف مرکب)آرامش جوي.

کلمات مشابه