جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب پاش در لغت نامه دهخدا

آب پاش

(اِ مرکب) آوندي که بدان بر زمين و گُل و چمن آب پاشند. رشاشه. آب پاچ.

کلمات مشابه