جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام روح در لغت نامه دهخدا

آرام روح

[مِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)آرام دل. آرام جان. آرام خاطر.

کلمات مشابه