جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام رفتن در لغت نامه دهخدا

آرام رفتن

[رَ تَ] (مص مرکب) بتأني، به آهستگي، بنرمي رفتن. رَهْو.

کلمات مشابه