جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام جای در لغت نامه دهخدا

آرام جای

(اِ مرکب) جاي استراحت :
پرستش کنم پيش يزدان به پاي
نبيند مرا کس به آرام جاي.فردوسي.

کلمات مشابه