جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام بخشیدن در لغت نامه دهخدا

آرام بخشیدن

[بَ دَ] (مص مرکب)آرام دادن. تسکين درد. بردن اضطراب. فرونشاندن خشم.

کلمات مشابه