جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرال در لغت نامه دهخدا

آرال

(اِخ) نام درياچهء بزرگ مشهور بدرياي آرال به آسيا در ترکستان غربي بوسعت 67 هزار کيلومترمربع. رود سيحون و جيحون بدان ريزد و اين درياچه بعلت خشکي هواي اطراف و ماسه و فُرش که رودها با خود بدان آرند رو بکاهش دارد.

کلمات مشابه