جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراسته سخن در لغت نامه دهخدا

آراسته سخن

[تَ / تِ سُ خَ] (ص مرکب) خوش بيان : و در خواص [ خواص زر ] چنان آورده اند که کودک خرد را چون به دارودان زرش شير دهند آراسته سخن آيد و بر دل مردم شيرين آيد. (نوروزنامه).

کلمات مشابه