جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آارس در لغت نامه دهخدا

آارس

[اُ رُ] (اِخ) نام بندري به دانمارک داراي 78000 مردم.

کلمات مشابه